Google cam kết thúc đẩy bình đẳng chủng tộc đối với cộng đồng đen. Xem cách.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Làm thế nào để truy cập nội dung

Để truy cập nội dung trên trang web này, bạn cần đăng nhập bằng một tài khoản miền đối tác đã được phê duyệt. liên lạc của bạn tại Google tạo ra một miền đối tác cho bạn, nhưng bạn cần phải chấp nhận và cấu hình tài khoản của bạn. Xem Accounts miền Partner .

Một khi bạn có quyền truy cập vào tài khoản tên miền đối tác của bạn, đăng nhập với tài khoản đó để truy cập nội dung trên trang web này.

Xử lý sự cố

Nếu bạn đã đăng nhập nhưng không có quyền truy cập nội dung hoặc nhận được lỗi 404 khi cố gắng truy cập vào các tài liệu, xác nhận rằng bạn đã đăng nhập với tài khoản tên miền đối tác của bạn và không phải tài khoản Google khác. Nếu bạn tiếp tục có nội dung truy vấn, gửi tin nhắn đến liên lạc của bạn tại Google.