Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.

Cách truy cập vào nội dung

Để truy cập nội dung trên trang web này, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản miền đối tác đã được phê duyệt. Người liên hệ của bạn tại Google sẽ tạo miền đối tác cho bạn, nhưng bạn cần chấp nhận và định cấu hình tài khoản của mình. Xem Tài khoản miền đối tác.

Sau khi bạn có quyền truy cập vào tài khoản miền đối tác của mình, hãy đăng nhập bằng tài khoản đó để truy cập nội dung trên trang web này.

Khắc phục sự cố

Nếu bạn đã đăng nhập nhưng không có quyền truy cập nội dung hoặc gặp lỗi 404 khi cố truy cập vào tài liệu, hãy xác nhận rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản miền đối tác của bạn chứ không phải Tài khoản Google khác. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố khi truy cập nội dung, hãy gửi tin nhắn đến người liên hệ của bạn tại Google.