Google cam kết thúc đẩy công bằng chủng tộc cho Cộng đồng người da đen. Xem cách thực hiện.
Trang này được dịch bởi Cloud Translation API.
Switch to English

Cách truy cập nội dung

Để truy cập nội dung trên trang web này, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản miền đối tác được phê duyệt. Liên hệ của bạn tại Google tạo một miền đối tác cho bạn, nhưng bạn cần chấp nhận và định cấu hình tài khoản của mình. Xem Tài khoản miền đối tác .

Khi bạn có quyền truy cập vào tài khoản miền đối tác của mình, hãy đăng nhập bằng tài khoản đó để truy cập nội dung trên trang web này.

Xử lý sự cố

Nếu bạn đã đăng nhập nhưng không có quyền truy cập nội dung hoặc nhận được lỗi 404 khi cố truy cập tài liệu, hãy xác nhận rằng bạn đã đăng nhập bằng tài khoản miền đối tác của bạn chứ không phải tài khoản Google khác. Nếu bạn tiếp tục gặp sự cố khi truy cập nội dung, hãy gửi tin nhắn đến liên hệ của bạn tại Google.